MOUVEMENT SOLITAIRE – invitation

Advertisement

MOUVEMENT SOLITAIRE – MAIL

(English version below)

Van: frederic castiau
Verzonden: donderdag 16 februari 2017 21:00
Aan: x@dezee-oostende.be
Onderwerp: Europacentrum

Geachte Mevrouw X,

Naar aanleiding van uw contact met X (appartement Europacentrum) ben ik zo vrij u mijn gegevens door te mailen.
Ik ben de kunstenaar waar zij het over had.

Als u haar zei “Onbekende kunstenaars krijgen ook hun kans” bedoelt u natuurlijk kunstenaars die al over een stevig netwerk beschikken en die de nodige connecties hebben. Ik heb niets van dat al. Ik werk al een tiental jaar bewust onder de radar. Ik heb geen galerij of contact in de kunstwereld. Mijn enige output is mijn site.
Daar staat een selectie van mijn werk op, of links ernaar.
Als u de tijd neemt alles goed te bekijken, dan kan u mij leren kennen.

Maar ik maak me geen illusies.
Er is natuurlijk veel kans dat u niet de nodige tijd zal nemen, of zelfs helemaal geen tijd, omdat die nu eenmaal schaars is en uw mening op voorhand toch al gekleurd.
Immers, de deur waarlangs men binnenkomt bepaalt de status en hoe men gepercipieerd en behandeld wordt.
Sommigen hebben recht op een cruiseschip, anderen riskeren hun leven op een vlot.
De kunstwereld is niet anders, zelfs misschien meer zo, dan de echte wereld.

Mijn introductie is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, ik ben niet naief. Ik ben op voorhand al verdronken.
Maar in het besef dat een kunstenaar niet cool kan zijn, en dat het zichzelf belachelijk maken en mislukken een inherent deel is van het kunstenaarsschap,
waag ik af en toe het onmogelijke.

Met vriendelijke groeten,

Frédéric Castiau

 

Van: x@dezee-oostende.be
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 10:24
Aan: frederic castiau
Onderwerp: Europacentrum

Beste Frederic,
Ik heb je mail doorgestuurd naar de curatoren. Zij zullen je binnen dit en een aantal dagen/weken laten weten of ze voor u een plaats in de tentoonstelling zien. Ik wil u er wel op wijzen dat wij al een tijd bezig zijn met de afronding van de selectie. Wij appreciëren elk spontaan voorstel, maar wij hebben ook onze limieten qua ruimte en budget. Desalniettemin zal er zeker naar uw werk gekeken worden.

Hartelijke groet,

X
Production The raft
De Zee Oostende vzw
x@dezee-oostende.be

 

 

(English version)

From : frederic castiau
Send: thursday 16 february 2017 21:00
To: x@dezee-oostende.be
Subject: Europe Centre

Dear Mr/Ms X,

In response to your contact with X (apartment Europe Centre) I am taking the liberty to send you my details. I am the artist she was talking about.

When you told her “Unknown artists will also get their chance” you mean of course artists that already have a firm network and the necessary connections. I have none of those. I have intentionally been working under the radar for about ten years. I don’t have a gallery or contacts in the art world. My only output is my website. It shows a selection of my work, or links to it. If you take the time to take a good look at everything, you can get to know me.
But I’m not deluding myself.
Of course there is a good chance you won’t take the necessary time, or none at all, because it is simply scarce and your opinion already biased beforehand.
After all, the door through which we enter determines the status and how we are perceived and treated.
Some have the right to a cruise ship, others risk their life on a raft.
The art world is no different, maybe even more so, from the real world.

My introduction is a textbook example of how not to do it, I am not naive. I have already drowned in advance.
But in realising that an artist can not be cool, and that to ridicule himself and failing is an inherent part of the artistry, I occasionally venture the impossible.

With kind regards,

Frédéric Castiau

 

From: x@dezee-oostende.be
Send: friday 17 februari 2017 10:24
To: frederic castiau
Subject: Europacentrum

Dear Frederic,

I have forwarded your mail to the curators. They will let you know within the next few days/weeks whether they see a place for you in the expo. I would like to point out that we have been in the process of finalizing for a while. We appreciate every spontaneous proposal, but we also have our limits in terms of space and budget. Nevertheless, your work will certainly be looked at.

Warm regard,

x
Production The raft
De Zee Oostende vzw
x@dezee-oostende.be